Dotacja na kapitał obrotowy dla SatRevolution spółka akcyjna

UE

SatRevolution Spółka Akcyjna realizuje projekt:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla SatRevolution spółka akcyjna” w ramach działania 3.4 “Dotacje na kapitał obrotowy” w ramach osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Wartość projektu: 93 720,00 PLN

Uniwersalna platforma nanosatelitarna dla współdzielonych misji badawczych, eksperymentalnych i komercyjnych

UE

SatRevolution Spółka Akcyjna realizuje projekt:

„Uniwersalna platforma nanosatelitarna dla współdzielonych misji badawczych, eksperymentalnych i komercyjnych” w ramach działania 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw” poddziałania 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Celem projektu jest opracowanie, zbudowanie oraz przetestowanie na orbicie innowacyjnej platformy nanosatelitarnej.

Wartość projektu: 13 350 229,06 PLN
Wysokość dofinansowania projektu z UE: 10 234 599,51 PLN

Opracowanie rewolucyjnej usługi obrazowania Ziemi przy użyciu satelitarnej konstelacji REC

UE

SatRevolution Spółka Akcyjna realizuje projekt:

„Opracowanie rewolucyjnej usługi obrazowania Ziemi przy użyciu satelitarnej konstelacji REC” w ramach działania 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw” poddziałania 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii obrazowania Ziemi przy użyciu konstelacji REC składającej się z wysokorozdzielczych nanosatelitów.

Wartość projektu: 53 142 392,72 PLN
Wysokość dofinansowania projektu z UE: 33 431 698,63 PLN

Bio-nanosatelita wykorzystujący zminiaturyzowane instrumenty lab-on-chip oraz metodologia prowadzenia badań bio-medycznych z jego wykorzystaniem w warunkach mikrograwitacji

UE

SatRevolution Spółka Akcyjna realizuje projekt:

„Bio-nanosatelita wykorzystujący zminiaturyzowane instrumenty lab-on-chip oraz metodologia prowadzenia badań bio-medycznych z jego wykorzystaniem w warunkach mikrograwitacji” w ramach działania 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” w ramach IV osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Celem projektu jest opracowanie tzw. bio-nanosatelity typu CubeSat do prowadzenia badań wpływu mikrograwitacji i promieniowania kosmicznego na właściwości żywych próbek biologicznych.

Wartość projektu: 3 968 600,87 PLN
Wysokość dofinansowania projektu z UE: 3 678 869,76 PLN

Rozwój Działalności eksportowej SatRevolution S.A. i promocja produktu SR-NANO-BUS na perspektywicznych rynkach zagranicznych

UE

SatRevolution Spółka Akcyjna realizuje projekt:

„Rozwój Działalności eksportowej SatRevolution S.A. i promocja produktu SR-NANO-BUS na perspektywicznych rynkach zagranicznych” w ramach podziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej SatRevolution S.A., zwiększenie rozpoznawalności marki i ugruntowania pozycji Spółki jako międzynarodowej firmy świadczącej usługi na rynkach zagranicznych.

Wartość projektu: 662 313,36 PLN
Wysokość dofinansowania projektu z UE: 552 670,00 PLN

DeploScope - modułowy teleskop dla nanosatelitów

UE

​SatRevolution Spółka Akcyjna realizuje projekt:

„DeploScope – modułowy teleskop dla nanosatelitów” w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego produktu w postaci modelu komputerowego modułowego teleskopu DeploScope do zastosowania w nanosatelitach standardu cubesat.

Wartość projektu: 442 800,00 PLN
Wysokość dofinansowania projektu z UE: 252 000,00 PLN

Opracowanie i produkcja nanosatelitów

UE

SatRevolution Spółka Akcyjna we współpracy z Kvarko ASI sp. z o.o. oraz Infini ASI sp. z o.o. realizuje projekt:

„Opracowanie i produkcja nanosatelitów” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Numer umowy o Wsparcie: 6/Kvarko z dn. 20 marca 2018 oraz 01/03/2018/INFINI z dnia 20 marca 2018

Wartość projektu: 3 000 000,00 PLN
Wysokość dofinansowania projektu z UE: 2 400 000,00 PLN

Udoskonalenie platformy satelitarnej SR-NANO-BUS dzięki symulowanym warunkom kosmicznym

UE

​SatRevolution Spółka Akcyjna realizuje projekt:

„Udoskonalenie platformy satelitarnej SR-NANO-BUS dzięki symulowanym warunkom kosmicznym” w ramach Działania 1.2: „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa konkurs horyzontalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 78 904,50 PLN
Wysokość dofinansowania projektu z UE: 54 527,50 PLN